De prijzen van alle producten zijn vermeld in euro’s en per stuk (tenzij anders vermeld).

De prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


Algemene voorwaarden en bescherming persoonsgegevens CadaulanShop

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CadaulanShop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door CadaulanShop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CadaulanShop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CadaulanShop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van CadaulanShop zijn vrijblijvend en CadaulanShop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door CadaulanShop. CadaulanShop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CadaulanShop dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CadaulanShop.

Artikel 4: Levering

CadaulanShop hanteert een maximale levertermijn van 14 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 14 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door CadaulanShop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij CadaulanShop is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door CadaulanShop gedragen. Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal CadaulanShop deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het  geretourneerde terugbetalen. CadaulanShop zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden exclusief de door de contractspartij gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De verzending wordt uitgevoerd door Post NL. De verzendkosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen aangebracht door de vervoerder Post NL.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt CadaulanShop het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt CadaulanShop zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. CadaulanShop houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is CadaulanShop gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van CadaulanShop zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover CadaulanShop de  zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door CadaulanShop verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van CadaulanShop verplicht de polis ter inzage aan CadaulanShop verplicht ter inzage aan CadaulanShop te verstrekken.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CadaulanShop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. CadaulanShop garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspart ij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij CadaulanShop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@CadaulanShop. Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor CadaulanShop. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door CadaulanShop kunnen worden uitgesloten. Wanneer TNT de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.


Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en CadaulanShop dan wel tussen CadaulanShop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en CadaulanShop, is CadaulanShop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door CadaulanShop. De door CadaulanShop aangeboden producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt. De producten kunnen hierdoor licht afwijken van de getoonde afbeeldingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen, ze dienen ter illustratie.


Artikel 10: Persoonsgegevens

CadaulanShop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als
persoonlijke gegevens beschouwd. CadaulanShop zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.


Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CadaulanShop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat CadaulanShop gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CadaulanShop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan CadaulanShop schriftelijk opgave doet van een adres, is CadaulanShop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan CadaulanShop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door CadaulanShop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CadaulanShop deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CadaulanShop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CadaulanShop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. CadaulanShop bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2013 - 2022 cadaulanshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel